B@ldkinXProjecten

Projecten

Wij verzorgen alle mogelijke projecten op financieel, organisatorisch, procesmatig en management vlak. Hieronder geven wij enkele voorbeelden van projecten die wij regelmatig verzorgen.

 

Organisatie structuur advies

Bij een groter wordende organisatie en zeker als er een managementlaag tussen wordt gevoegd kan het nodig zijn om de structuur van de organisatie aan te passen aan de nieuw ontstane situatie. Hiertoe kunnen wij u van een advies voorzien alsmede handvaten om de nieuwe structuur in de organisatie door te voeren. Niet vergeten mag worden dat dan ook rapportages en rapportage lijnen opnieuw zullen moeten worden beoordeeld. Vaak is het ook zinvol om dit te combineren met een optimalisatie/ aanpassing van de in de organsiatie aanwezige processen zoals hieronder staat beschreven.

Procesoptimalisaties van zowel het primaire proces als overige operationele processen

Als je organisatie is gegroeid of aan het groeien is wordt het steeds belangrijker dat het primaire proces goed is ingeregeld en de verschillende detailprocessen goed op elkaar aansluiten. Wellicht denk je ik heb er wel eens iets over gehoord maar wat wordt er eigenlijk bedoelt met het primaire proces? Het primaire proces is eigenlijk het hele proces wat plaatsvind om na een bestelling van een klant het uiteindelijke produkt en/ of dienst te leveren (en feitelijk ook uiteindelijk het geld van de klant te ontvangen). Dit wordt ook wel aangeduid met termen als “from cradle to grave” van “zand tot klant” of simpelweg van “A tot Z”. Feitelijk komt het er op neer dat iedere afdeling “automatisch” van de juiste informatie wordt voorzien om ervoor te zorgen dat de klant zijn produkt op het juiste tijdstip, met de juiste kwaliteit en tegen de juiste kosten kan ontvangen.

ERP selectie

Om bovengenoemde informatievoorziening zo veel mogelijk geautomatiseerd, eenduidig en tijdig te laten plaatsvinden kan een ERP systeem vanaf een bepaalde grootte van de organisatie eigenlijk niet ontbreken. Enerzijds om ervoor te zorgen dat zoals gezegd alle afdelingen dezelfde informatie krijgen en anderzijds omdat er anders een forse uitbreiding in het personeelsbestand noodzakelijk is om e.e.a. in goede banen te leiden.

 

Aangezien een ERP pakket een forse investering is en ook vaak hoge onderhoudskosten met zich meeneemt is een gedegen selectie van groot belang. Nog belangrijker is eigenlijk dat het systeem moet doen waar je echt behoefte aan hebt en een slecht werkend systeem juist een handicap kan zijn voor de organisatie. Daarom zorgen wij er bij de selectie altijd voor dat de eisen en wensen van de organisatie goed in kaart worden gebracht rekening houdend met de huidige situatie als ook de strategie van de onderneming (hierbij zullen alle stakeholders betrokken worden, evenals in de rest van het proces). Vervolgens zal een long list worden opgesteld van organisaties welke aan kunnen geven of zij aan de eisen en wensen kunnen voldoen (het liefst zonder maatwerk). op basis van deze antwoorden zal een short list worden opgesteld van leveranciers welke detail presentaties mgen geven op basis van organisatie specifieke cases. Hierna zal de selectie en onderhandeling plaatsvinden.

ERP implementaties

Na de ERP selectie kunnen wij tevens indien gewenst de implementatie begeleiden. uiteraard zijn de eigen medewerkers gedurende dit proces onmisbaar, tevens om voldoende draagvlak te creeeren binnen de organisatie. Uit ervaring blijkt dat er drie grote uitdagingen zijn gedurende het implementatieproces:

  • uitloop van de doorlooptijd van het project
  • in navolging van bovenstaande overschrijding van het kostenbudget
  • juiste informatievoorziening uit het systeem kunnen halen in de gewenste vorm

Om dit zo veel mogelijk te voorkomen is het essentieel dat er bij aanvang van het project hele heldere afspraken worden gemaakt over de te realiseren doelen, het tijdspad en de bijbehorende kosten

Opzetten management rapportages

De informatievoorziening voor het management en directie dient tijdig, juist en volledig te zijn, maar bovenal ter zake doende. Kortom het doel van informatievoorziening hoort niet te zijn om zoveel mogelijk informatie te genereren. Er moet goed gekeken worden welke informatie echt nodig is om de organisatie op een efficiente manier aan te sturen. Te veel informatie lijdt alleen maar tot afleiding van het werkelijke bedrijfsdoel en het zich bezig houden met onbelangrijke randzaken. Het opzetten van een dergelijk informatiesysteem zit in het DNA van B@ldkinX. Tevens kunnen wij assisteren in power BI trajecten.

KPI selectie en implementatie

Onderdeel van de management rapportages is een goede set aan KPI’s welke het management ondersteunen bij het volgen van het primair proces alsmede de ontwikkeling van de organisatie.

Opzetten systeem van interne controle maatregelen

Bij groter wordende organisaties is de directie en het mangement niet meer dagelijks betrokken bij de operationele gang van zaken. Uiteraard is het goed om de medewerkers te vertrouwen echter zullen er wel interne controle maatreglen in de organisatie ingebouwd moeten worden waardoor medewerkers ook niet in de verleiding kunnen komen om middelen aan de organisatie te onttrekken of wellicht (onbewust) de organisatie in een kwaad daglicht kunnen zetten door in strijd met de wet of het maatschappelijk belang te handelen.